Co dělat, když mám datovou schránku a přesto mi nějaký orgán veřejné moci, třeba Policie, píše normální dopis?

Tak zaprvé: Pokud vám Policie (nebo kdokoli) posílá nějaké papíry, a vy máte datovou schránku, tak dělá chybu, protože je povinností orgánu veřejné moci poslat dokument, jehož povaha to umožňuje (a povaha papírového lejstra to umožňuje), právě datovou schránkou.

Tuto povinnost jim ukládá odst. 1 §17 zákona č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Názorný příklad: Před časem jsem byl hlásit událost na služebně PČR, a když jsme sepsali celé podání, tak mi policista oznámil, že o výsledku budu vyrozuměn v zákonem stanovené lhůtě. Povídám: Jasně, pošlete to do datové schránky! Prý „to nejde“. Namítal jsem, že to samozřejmě jde, a policista „ne, to nejde, protože tam je razítko, a to je úřední dokument, který se takhle nedá poslat…“ Nechtěl jsem se hádat, a hlavně jsem si nepamatoval ten paragraf a číslo zákona (teď už ano!), tak jsem nad tím v duchu mávnul rukou. Což jsem tedy neměl, ale nešť.

Já se pak zeptal – a kde jinde se ptát, než na Ministerstvu vnitra, že? A Ministerstvo odpovědělo:

Dobrý den,

policista měl v tomto případě skutečně zaslat zápis datovou schránkou, a to v souladu  s odst. 1 § 17 zákona č.  300/2008 Sb.,  o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, kdy je orgán veřejné moci  povinen pro komunikaci tuto formu používat.

V případě, že dokument obsahuje razítko, vyjádří se tato skutečnost na dokumentu slovy „otisk úředního razítka“ a dokument se podepíše  zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Pokud policista odmítl poslat dokumenty datovou schránkou, bylo by na místě stěžovat si na tento jeho postup jeho nadřízenému.

Takže si budu stěžovat na postup!

No, ale co dál? (Poradil kolega Cibulka, který si s orgány dopisuje neustále! Díky.) Přistála mi ve schránce výzva k vyzvednutí dopisu od orgánů. Já ji nebudu vyzvedávat, tím bych potvrdil doručení. Nechám dopis ležet na poště. Pošta mi ho za pár dní nejspíš hodí do schránky a bude se mít za to, že byl doručen. Možná ne, to pokud orgán zaškrtl „nevhazovat“. Jenže já se mezitím ozvu nadřízenému orgánu, tím je v tomto případě Policejní prezídium, a budu si stěžovat, že jsem v zákonné lhůtě neobdržel vyrozumění. Prezídium namítne, že dokument byl řádně zaslán písemně na moji adresu, a proti této odpovědi já namítnu neplatnost doručení. Totiž v případě, že občan má datovou schránku a orgán mu přesto pošle dopis normální poštou, tak je doručení neplatné, neboť povinností orgánu je – viz výše! Oni nakonec dokument datovou schránkou pošlou, a budou si to pro příště pamatovat. (Čemuž ještě napomůžu stížností na postup konkrétního policisty.)

A pokud ne, tak znovu…

Copak jsem nějakej hej nebo počkej, aby mě policajti honili na poštu?!